Vedtekter

Følgende vedtekter ble vedtatt da foreningen ble stiftet den 4.november 2020.

§1 Foreningens navn

Foreningens navn er Bevar mørket og har organisasjonsnr. 925 993 778.

§2 Formål

Foreningens formål er å formidle informasjon om lysforurensning, konsekvenser av lysforurensning og tiltak som kan bidra til å begrense lysforurensning i Norge. Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:

 • Veilede kommunene, fylkene, byggherrer og private eiere som ønsker eller på annet vis kan ha nytte av kunnskap om hvordan ta hensyn til lysforurensningen i planlegging av nye anlegger eller ved restaurering av eldre anlegg.
 • Være et felles møtepunkt for enkeltpersoner, foreninger, bedrifter og offentligheten som interesserer seg for disse spørsmålene.
 • Søke samarbeid med nasjonale og internasjonale organisasjoner som arbeider med liknende problemstillinger.
 • Etablere en egnede plattformer på nett hvor informasjonen tilgjengeliggjøres for de som søker det.

§3 Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser

§4 Medlemmer 

Alle enkeltpersoner, foreninger eller andre juridiske enheter som ønsker å bidra i foreningens arbeide kan være medlem.  Medlemmer må ved innmelding velge hvilke av foreningens komiteer eller utvalg de ønsker å delta i. Medlemmer forventes å delta (etter evne) på de samlingene som avholdes og diskusjonsfora som opprettes i de respektive komiteer og utvalg. Medlemskap gjelder til det sies opp skriftlig. Medlemmer som åpenbart motarbeider organisasjonens vedtekter, grunnsyn eller arbeidsprogram kan ekskluderes.

§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

§ 7 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal

 • behandle årsmelding
 • behandle revidert regnskap
 • behandle innkomne forslag
 • fastsette kontingent
 • vedta budsjett
 • velge leder, styremedlemmer, varamedlemmer og revisor

§ 8 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 9 Styret

Foreningen har et styre på 3-5 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret skal

 • iverksette årsmøtebestemmelser
 • oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse
 • administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

§ 10 Signaturrett

Det er styrets medlemmer i fellesskap som innehar signaturrett.

§ 11 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 12 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.