Vedtekter

Sist revidert 7.april 2022


$1 — Navn
Foreningens navn er Bevar mørket


$2 — Formål
Foreningens formål er å formidle informasjon om lysforurensning, konsekvenser av
lysforurensning og tiltak som kan bidra til å begrense lysforurensning i Norge.
Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:
Veilede kommunene, fylkene, byggherrer og private eiere som ønsker eller på annet
vis kan ha nytte av kunnskap om hvordan ta hensyn til lysforurensningen i
planlegging av nye anlegger eller ved restaurering av eldre anlegg.
Være et felles møtepunkt for enkeltpersoner, foreninger, bedrifter og offentligheten
som interesserer seg for disse spørsmålene.
Søke samarbeid med nasjonale og internasjonale organisasjoner som arbeider med
liknende problemstillinger.
Etablere en egnede plattformer på nett hvor informasjonen tilgjengeliggjøres for de
som søker det


$3 — Styre
Foreningens styre består av styrets leder, 4 styremedlemmer og 1 varamedlem.
Styrets leder velges for 2 år og styremedlemmene for 2 år. 2 styremedlemmer er på
valg ved hvert årsmøte. Styret skal ha nestleder, sekretær og kasserer og konstituere
seg selv. Varamedlemmene velges for 1 år, innkalles til alle styremøter og deltar i det
løpende arbeidet.
Det skal avholdes minst 4 styremøter pr år. Referatene skal være tilgjengelige for
alle medlemmer.


$4 — Styrets disposisjonsrett
Styret har disposisjonsrett over foreningens midler til alminnelige administrative
formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak fra årsmøtet. Alle
utbetalinger skal attesteres av leder og et styremedlem før utbetaling.


$5 — Valgkommité
Valgkomiteen består av 2 medlemmer. Valgperioden er 2 år og ett medlem er på valg
hvert år. Det velges en vararepresentant hvert år.
Normalt blir den som sitter i komiteen på andre året, leder av valgkomiteen.


$6 — Revisor
Årsmøtet velger en eller flere revisorer.


$7 — Godtgjøring
Det skal ikke utbetales godtgjøring til foreningens medlemmer. Dette er ikke til hinder
for utbetalinger som skal dekke faktiske utgifter medlemmene har. Vedtak om slike
utbetalinger skal fremgå av referat.


$8 — Årsmøte
Årsmøtet avholdes hvert år i februar eller mars.
Følgende saker behandles:
Innkalling og saksliste godkjennes
Møteleder velges
Referent velges
Det velges to representanter til å signere referatet
Styret legger fram sin årsmelding
Styret legger fram revidert regnskap for siste kalenderår
Styret kan legge fram forslag til budsjett for inneværende kalenderår
Styret kan legge fram planer for inneværende kalenderår
Kontingenten for neste periode fastsettes
Innkomne saker behandles.
Valg gjennomføres
Innkomne saker må være diskutert på siste medlemsmøte før årsmøte. Teksten i
eventuelle vedtak skal være fremlagt på siste medlemsmøte. Referat med foreslått
tekst skal være tilgjengelig for medlemmene minimum to uker før årsmøte.
Dersom to eller flere medlemmer ønsker hemmelig valg så skal valget være
hemmelig.
Det skal velges representanter til styret, revisor og medlem pluss en
vararepresentant til valgkommitéen.
Innkalling til årsmøte sendes ut til medlemmene minst 14 dager i forveien. Det kan
benyttes digital post.


$9 — Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret eller minst 20 medlemmer ønsker
dette.
Medlemmer som ønsker ekstraordinært årsmøte, må sende kravet til styret —
skriftlig. Skrivet må inneholde opplysninger om hvilken sak/hvilke saker som skal
behandles.
Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte.


$10 — Grupper og komitéer
Årsmøte, styre og medlemsmøte kan opprette komitéer og arbeidsgrupper.
Medlemmene i komitéen skal velges eller godkjennes av den enhet som opprettet
komitéen/arbeidsgruppen. En komité kan endres av overordnet organ.
Når det opprettes en komité/arbeidsgruppe skal gruppen få et navn, et formål og det
skal fremgå hvilke personer som leder gruppen.


$11 — Medlemmer
Alle personer med bostedsadresse i Norge eller på Svalbard og Jan-Mayen og som
er over 10 år ved innmelding kan bli medlem av Bevar mørket. Alle medlemmer er
valgbare til styret.


$12 — Medlemskontingent
Medlemmer plikter å betale årlig kontingent.


$13 — Vedtektsendringer
Årsmøtet kan endre vedtektene med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmer.
Forslag til vedtektsendringer må sendes til medlemmene minimum to uker før
årsmøte.
Dersom to eller flere medlemmer ønsker hemmelig avstemming så skal
avstemmingen være hemmelig.


$14 — Eierforhold
Foreningen er selveiende og er en frittstående juridisk person med upersonlig og
begrenset ansvar for gjeld.


$15 — Oppløsning
Foreningen kan besluttes oppløst med 3/4 flertall av de frammøtte på to på
hverandre følgende generalforsamlinger med minst ½ års mellomrom. Innkalling
sendes med 1 måneds varsel som brev til hvert enkelt medlem. Dersom oppløsning
vedtas, skal foreningens netto formue etter dekning av gjeld, benyttes til å tilgodese
foreningens formål eller beslektet formål etter årsmøtets nærmere bestemmelse.